Adatvédelmi tájékoztató

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

A dr. Zempléni Kinga Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Iroda) – mint a dr. Zempléni Kinga Ügyvédi Iroda hírlevél (a továbbiakban: Hírlevél)szerzője– a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Hírlevél fogadókat (a továbbiakban: Felhasználókat) az Iroda és az hírlevélben elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Iroda által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Iroda elérhetősége:

 1. Zempléni Kinga Ügyvédi Iroda

Székhelye: 1124 Budapest, Somorjai u 3/c.121124 Budapest, Somorjai u 3/c.4 Budapest, 3/c.

telefonszáma: 06 30 639 8936

Kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím: kinga.zempleni@zempleni.org

 

Képviseli: dr Zempléni Kinga irodavezető

Adatvédelmi tisztségviselő nem került kijelölésre, mivel nem kötelező.

 Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

 

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama. 

Az Iroda tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az Iroda részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

 • Hírlevél küldés

Az Iroda az arra feliratkozottak részére elektronikusan emailen hírlevelet küld A hírlevélre az Iroda honlapján lehet feliratkozni.

Az Iroda a Felhasználó nevét, email címét kezeli.

Az adatkezelés célja: az Irodával kapcsolatos szolgáltatásokról, jogszabályi változásokról elektronikus hírlevél küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Iroda által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a). 

A hírlevelek nem személyre szabottak, az Iroda a jogszabályi változásokról küld értesítést.

A Felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, hírlevélről történő leiratkozás alapján, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: – a hírlevélről történő leiratkozásig, de legfeljebb három év.

 • Pontosság elve

Amennyiben az Iroda által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük a Felhasználót, hogy a kinga.zempleni@zempleni.org elérhetőségen haladéktalanul jelentse be.

 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
 1. Az Iroda közvetlen irányítása alatt álló személyek

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz az Iroda közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Irodanál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik. Így például az Iroda hírlevelek kiküldésével foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében megismerik az Ön személyes adatait. 

 1. Adatfeldolgozók

Az Iroda a hírleveleket a www.mailjet.com oldalon keresztül küldi. Mailjet SAS, francia kereskedelmi és hatóság által 524 536 992 számon nyílvántarott (székhely: 13-13 bis, rue de l’Aubrac 75012 Párizs, Franiaroszág. A mailjet adatvédelmi tájékoztatója alábbi linken ismerhető meg: https://www.mailjet.com/privacy-policy/. Az Iroda egyéb adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Iroda a Felhasználó által megadott személyes a mailjet.com szerveren tárolja.

Az Adatfeldolgozó a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. 

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Irodától arra vonatkozóan, hogy az Irodánál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy az Irodától információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Iroda a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Iroda az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi a Felhasználó részére. 

 1. A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó az Iroda fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Iroda késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

Az Iroda a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

 

 1. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó az Iroda fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Iroda késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Iroda kezelte; 
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, 
 4. d) a személyes adatait az Iroda jogellenesen kezelte; 
 5. e) a személyes adatait az Irodára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Iroda a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha az Iroda a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Iroda 30 napon belül tájékoztatja a további Irodákat/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését. 

 1. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó az Iroda fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Iroda a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 3. c) az Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Iroda jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó az Iroda fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Irodától a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által az Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Irodának továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Iroda, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Irodák közötti közvetlen továbbítását. 

Az Iroda a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 1. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az Iroda fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Iroda a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Iroda bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Felhasználó az Iroda fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Felhasználó ezen tiltakozását az Iroda által email-en keresztül megküldött hírlevelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében az Iroda a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Iroda nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben az Iroda a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az Iroda részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először az Irodának elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Iroda a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 • A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Iroda bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Iroda fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Iroda a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén.

 • Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV